Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego
znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych;
8.) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Pracujemy w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN:

-   Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" (w gr.dzieci 3,4,5,6 letnich)
    M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska wyd. MAC
 

   Metody pracy:

          * edukacja matematyczna wg koncepcji prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,

            * przygotowanie do nauki czytania - (elementy wprowadzane są już w grupie
            dzieci 3 - 4 letnich):
                            - metody G. Domana, I. Majchrzak,
                            - "Słoneczna Biblioteka",
                            - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

            * pedagogika zabawy,

            * elementy pedagogiki M. Montessori,                                   

            * elementy kinezjologii P. Dennisona,                       

            * ćwiczenia gimnastyczne metodą Kniessów, R. Labana, C. Orffa, ruchu
             rozwijającego W. Sherborn,

   Programy autorskie:

            * „Ekspresja twórcza dzieci inspiracją do oddziaływań pedagogicznych” ( wykorzystanie
               technik pedagogicznych C.Freineta)
- mgr B.Ciupak, mgr I.Lenar - Bar,

              *  „Program muzyczno – taneczny: opracowany dla dzieci 5 – 6 letnich przez mgr M.Kloc,

              * „Tańce, pląsy i zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”- mgr J.Kaszyca

              * „Żyj z przyrodą w zgodzie” - program z zakresu ekologii edukacji ekologicznej przeznaczony
                do realizacji w grupie dzieci 5-6 letnich , mgr H.Kruczek, mgr M.Tomczyk, mgr B.Wróbel.